Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metni (The Common European Framework of Reference for Languages), Avrupa eğitim sistemindeki öğretim programları, ders kitapları, sınavları, öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretim stratejilerini kapsayan ve rehber niteliği taşıyan ortak bir çalışmadır. Avrupa Konseyi’ne bağlı ülkeler, kendi dillerini yabancılara öğretmek için ders programlarını, kitaplarını, sınavlarını ve ders araçları ile öğretim yöntemlerini “Avrupa Yabancı Dil Öğretimi Ortak Başvuru Metni”ne uygun hale getirmeye başlamışlar, çalışmalarını “Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metni”nde belirtilen esaslara göre belirlemişlerdir.

Avrupa Konseyi, OBM, sınıflama ve ölçütler aracılığıyla dil kullanımının karmaşıklığını  dil öğrenimi açısından sadeleştirmeyi, dil beceri derecelerini de A, B ve C olmak üzere Temel,  Bağımsız ve Yetkin kullanıcı olarak üç aşamaya ayırmakla da dil kullanımında standart ölçme ve  sertifikalandırmalarda ortaklık sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, yabancı dili öğrenen  birey OBM’deki dil düzeylerinden (A1 – Giriş, A2 – Başlangıç, B1 – Eşik, B2 – Üstünlük, C1 –  Etkili İşlemsel Yeterlilik, C2 – Ustalık) hangisine dahil olduğunu kendini değerlendirme kontrol listesinde yer alan dil betimleyicilerine göre anlayabilecektir.

Ortak Başvuru Metni’nde yer alan beceri düzlemleri, okuma ve yazma gibi sadece konuşma diline özgü yapıları içerebilmektedir. Bu nedenle, hem bu düzlemleri barındırmayan hem de el dışı işaretler, alan kullanımı gibi farklı iletişim kanalına (modality) yönelik özellikler taşıyan işaret dilinin beceri düzlemlerini dilin yapısına uygun şekilde belirlemek büyük önem taşımaktadır. Araştırmamızda, bu yapısal özellikler göz önünde bulundurularak ve Ortak Başvuru Metni temel alınarak A1 ve A2 seviyesinde Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili eğitimi beceri düzlemleri oluşturulmuş ve oluşturulan bu beceri düzlemleri temel alınarak uygun yabancı dil öğretim teknikleri ve yöntemlerini barındıran eğitim materyalini hazırlanmıştır.